Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Apteczki i zestawy ratownicze - PRODUCENT - Centrum BRD Medical

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Regulamin określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

§ 1.  Definicje
§ 2.  Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3.  Wymogi techniczne
§ 4.  Ceny towarów
§ 5.  Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 6.  Zakupy w Sklepie
§ 7.  Płatności
§ 8.  Realizacja zamówienia
§ 8.  Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
§ 10.  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 11. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§ 12.
 Reklamacje
§ 13. Dane osobowe
§ 14. Wystawianie opinii
§ 15. Zastrzeżenia
§ 16. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy https://www.apteczki.net oraz poprzez zamówienia telefoniczne i mailowe.
 2. Sklep – sklep internetowy Apteczki i zestawy ratownicze - PRODUCENT - Centrum BRD Medical  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  https://www.apteczki.net, sprzedający za pośrednictwem Internetu produkty znajdujące się w jego ofercie i prowadzony przez:

  Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Piotrkowska 17/5U, 90-406 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439831, NIP 7252063848, nr REGON 10150451500000, kapitał zakładowy 120000,00 zł, kapitał wpłacony 120000,00 zł.

 3. Sprzedawca - podmiot będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu internetowego https://www.apteczki.net
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie internetowym).
 7. Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie.
 8. Produkt – przedmioty oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym i oznaczone jako dostępne.
 9. Plik – treść cyfrowa dostarczana na nośniku niematerialnym, np. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do odczytu za pomocą Urządzenia Elektronicznego, w szczególności e-booki lub dostęp zdalny do szkoleń online.
 10. Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep, na zamówienie Klienta, Pliku wraz z udzieleniem licencji, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji lub ograniczony czasowo dostęp w przypadku dostępu zdalnego do szkoleń online, który wymieniono w opisie danego szkolenia e-learningowego.
 11. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej https://www.apteczki.net.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 13. Opinia - subiektywna, indywidualna opinia Klienta o Sklepie, w którym dokonał zakupu i/lub zakupionych Produktach.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu internetowego.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 17. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmiennej postaci.
 18. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Regulamin – niniejszy regulamin.
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Centrum BRD Medical, 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U
Adres e-mail: sklep@centrumbrd.pl
Telefon: 426789100

 

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- Urządzenie z dostępem do Internetu.
- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4. CENY TOWARÓW

1. Ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Produkcie.
2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

- wyrażone są w złotych polskich;
- zawierają podatek VAT;
- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceny Produktów podane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Ceny nie obowiązują dla Produktów oferowanych do sprzedaży poza Sklepem internetowym i mogą się od nich różnić.
4. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienie złożone przed zmianą ceny.
5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
6. Klient oprócz ceny za Produkt inny niż Plik zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

 

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Towaru w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego zarówno w sytuacji dobrowolnego założenia Konta Klienta, jak i bez zakładania Konta Klienta.

 

§ 6. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta zamówienia on-line za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego;
 2. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu internetowego. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu internetowego.
 4. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Produktu oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 7. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- za pośrednictwem platformy płatniczej (Dotpay).
- za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

§ 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia zamówionych Produktów bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

- Rzeczpospolita Polska
- Unia Europejska

6. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- do paczkomatów InPost
- drogą elektroniczną – w przypadku zakupu Pliku

7. Kupujący może odebrać Produkt osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Produkt będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania Produktu – w tym terminie.

 

§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.
- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku nr 1 na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie Produktów na adres: Centrum BRD Medical, 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Produktu w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 10. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. wykonana ze wykonaniem znakowania produktu logotypem.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 12. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie niezgodności towaru z umową (rękojmi) lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- żądać usunięcia wady.
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową (rękojmia) przez okres 2 lat od wydania towaru.
4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Centrum BRD Medical, 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U.
6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 13. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia przez Klienta, obsługi i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 14. WYSTAWIANIE OPINII

 1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, a także w celu umożliwienia Klientom Sklepu internetowego zapoznania się z opiniami innych o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym wyrażenie Opinii dotyczącej Sklepu oraz jakości zakupionych Produktów.
 2. Klient może dobrowolnie przekazać Opinię dotyczącą towarów oferowanych przez Sklep.
 3. Wystawione przez Klienta Opinie są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 4. Wystawienie Opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich.
 5. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem na adres e-mail: sklep@apteczki.net
 6. Sklep może usunąć Opinię, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sklepu lub osób trzecich) lub postanowienia Regulaminu.
 7. Sklep nie prowadzi weryfikacji publikowanych Opinii pod kątem tego, czy ich autorzy są rzeczywistymi nabywcami i użytkownikami recenzowanych produktów.
 8. Opinie nie są sponsorowane i nie mają wpływu na stosunki umowne Klienta ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca może przyznać Klientom określony bonus za wystawienie Opinii np. w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy. Warunki przyznawania bonusów mogą być regulowane odrębnymi regulaminami oraz mogą być ograniczone czasowo. Bonus będzie przyznawany za wystawienie każdej Opinii, niezależnie od jej treści.

 

§ 15. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
2. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

- zaistnienia siły wyższej.
- zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość przewidzianym przez przepisy prawa.
- zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym pod adresem: https://www.apteczki.net/pl/i/Regulaminy/17
5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten można skopiować do programu pocztowego lub dokumentu Word, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o.
90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17/5U.
adres e-mail: sklep@centrumbrd.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru ................................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta ...................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl